Over het Talma Instituut

Onze missie: bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing

Het Talma Instituut wil actief een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de sociale stelsels in Nederland en daarbuiten door middel van de productie van kennis, de verspreiding en de toepassing ervan. Hierbij is nauwe samenwerking met betrokken partijen uit ‘het veld’ zowel noodzakelijk als vanzelfsprekend.

Onze aanpak: Co-creatie van kennis

Om de ontwikkeling van wetenschappelijk hoogstaand onderzoek te verbinden met maatschappelijke vragen, heeft de werkwijze van het Talma Instituut een sterk interactief karakter. De onderzoekers van het Talma Instituut werken altijd samen met maatschappelijke partners en met wetenschappers van andere kennisinstituten. Dat gebeurt niet alleen bij de uitvoering van onderzoek, maar in het hele proces van kennisproductie en kennisverspreiding. Dat is nodig, omdat onze samenwerkingspartners uiteindelijk de gebruikers zijn van de kennis en de andere opbrengsten van de programma’s. Dialoog en co-creatie zijn dus kernbegrippen van het instituut.

Kennis van de inhoud én van de toepassing

Hoeveel evidence-based interventies worden er niet ontwikkeld, waarbij uiteindelijk steeds de constatering resteert: we weten dat het werkt, maar toch passen partijen in ‘het veld’ het niet toe? Dat is dan ook de centrale focus van door het Talma Instituut uitgevoerd onderzoek. We focussen niet alleen op de inhoud (welk beleid of interventie werkt en waarom?) maar ook altijd op de implementatie (hoe krijgen we een interventie toegepast in andere organisaties, sectoren e.d.?). Of om in jargon te spreken: we kijken altijd ook naar de mogelijke institutionele inbedding (en drempels) van innovaties en nieuw beleid.

Multidisciplinariteit als noodzaak

Onze dubbele focus vraagt om een benadering waar noodzakelijkerwijs inhoudsdeskundigen (zorgvernieuwers, sociaal wetenschappers, economen) én implementatiedeskundigen (bestuurskundigen, juristen, organisatiewetenschappers) bij betrokken zijn. Samenwerking tussen academici is vaak minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Daarom heeft samenwerking bij ons de nodige aandacht. Door samen te werken leren onze onderzoekers elkaars taal te begrijpen, elkaars perspectieven te waarderen en te benutten en tot een zo goed mogelijk resultaat te komen voor de praktijk.

Bruikbare opbrengsten

Intensieve samenwerking met maatschappelijke partners brengt met zich mee dat onze projecten zoveel mogelijk toepasbare producten opleveren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een trans-disciplinaire identificatie van een institutionele barrière, een factsheet of een concrete interventie, maar ook om een serious game voor practitioners, een collegereeks voor managers en bestuurders of een artikel in een vakblad. In overleg met onze partners zoeken we naar de meest effectieve manieren om de gegenereerde kennis productief te maken.

Het gedachtegoed van A.S. Talma

Het Talma Instituut is vernoemd naar de Nederlandse politicus Syb Talma. In de Nederlandse pionierstijd van sociale politiek was Syb Talma de eerste minister voor sociale wetgeving met een achtergrond in de arbeidersbeweging.